Chính sách bảo mật ứng dụng Dinh vi dien thoai | Giam sat i Privacy Policy for Dinh vi dien thoai | Giam sat

Chia sẻ qua:
Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ và ứng dụng của ungdungviet.net. đây là trang tin thông báo về quyền hạn, chính sách bảo mật và riêng tư dành cho ứng dụng.
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các tác vụ tương ứng liên quan đến chức năng của phần mềm và quảng cáo, chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào hoặc thông tin, dữ liệu nào của khách hàng mà không được cho phép. 

Sau đây là chi tiết các quyền và yêu cầu truy cập thông tin dành cho ứng dụng.

Privacy Policy  - ứng dụng:  Dinh vi dien thoai | Giam sat - com.congdongjava.phonelocation
những quyền hạn đặc biệt được yêu cầu

Danh sách chi tiết quyền hạn: 

android.permission.READ_PHONE_STATE - đọc trang thái của thiết bị android: quyền này yêu cầu để nhận biết khi nào thiết bị của bạn khởi động hoàn tất để chương trình tiến hành chạy ngầm để thực hiện nhiệm vụ chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn tương ứng, quyền này cần thiết để ứng dụng hoạt động được. đọc IMEI của thiết bị của bạn để định danh thiết bị của bạn để cấp quyền Pro - Trả phí cho ứng dụng, ứng dụng trả phí theo IMEI, chúng tôi không thu thập IMEI cũng như thông tin cá nhận của bạn.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - truy cập mạng: truy cập mạng để tải quảng cáo để duy trì ứng dụng.
android.permission.READ_CONTACTS, android.permission.WRITE_CONTACTS - ghi và đọc danh bạ của bạn: quyền này đùng để truy vấn tên trong danh bạ của bạn để hiện thi hoặc so sánh số điện thoại có nằm trong danh bạ hay không hoặc để hiễn thị tên thay vì số điện thoại khó nhớ để thực hiện công việc yêu cầu tương ứng, chúng tôi không thực hiện công việc thu thập danh bạ cũng như số điện thoại, thông tin cá nhân của bạn từ quyền truy cập này.
android.permission.SEND_SMS, android.permission.RECEIVE_SMS - gửi và nhận tin nhắn: sử dụng quyền này để quản lí chức năng chặn tin nhắn, tin nhắn mật và kích hoạt pro  cho ứng dụng, chúng tôi không sư dụng quyền này để thu thập thông tin cũng như không tự động gửi tin nhắn để đầu số để tự động trừ tiền trong tài khoản của bạn. để gửi và nhận thông tin vị trí của bạn theo yêu cầu chức năng của ứng dụng định vị điện thoại
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS, android.permission.CALL_PHONE - thực hiện cuộc gọi: dùng để ẩn ứng dụng, sau đó sử dụng mã gọi điện tương ứng để gọi ứng dụng lên, chúng tôi không sử dụng quyền này để gọi điễn tự động hoặc không cho phép.
android.permission.GET_TASKS - lấy tiến trình chạy ngầm: nhằm kiểm soát quá trình chạy ngầm của ứng dụng
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION -  quyền truy cập vị trí thiết bị: ứng dụng truy cập và lấy vị trí hiện tại của bạn với mục đích chức năng của ứng dụng, chúng tôi không thu thập thông tin vị trí của bạn.
android.permission.GPS_PROVIDER, android.permission.NETWORK_PROVIDER - đọc thông tin nhà mạng, gps: dùng để tìm ví trí của thiết bị dựa vào GPS hoặc Nhà mạng để đưa ra vị trí chính xác nhất. chúng tôi không thu thập thông tin vị trí của bạn.
Chia sẻ qua:

Đăng phản hồi:

0 comments: